hohes Blech

OE-635 fertig

Amin Maarouf, David Fuchs, Stefan Seiringer, Michael Hufnagl, Christoph Nöhammer (ausgetreten) und Fritz Kofler (jetzt Tenorhorn)

Nicht am Foto: Melanie Berger